:: ART KNIFE

ART KNIFE

جهت برداشتن آی سی های حساس از روی برد بدون آسیب رسیدن به پایه های آی سی

27,000تومان

جهت برداشتن آی سی های حساس از روی برد بدون آسیب رسیدن به پایه های آی سی